Pääsiäisenä muistelemme Herramme uhrityötä ja ennen kaikkea Hänen ylösnousemustaan. Lukiessani raamatusta pääsiäisen tapahtumia nousi seuraava kohta esiin,

Luuk 24:7 ”sanoen: ’Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös’.”

Mieleeni tuli ajatus siitä, kuinka Kristus joutui kärsimään puolestamme ja kuinka me, nyt elämme Hänessä ja saamme vaeltaa samaa tietä Hänen kanssaan.

1. Joh 2:6 ”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.”

Kärsimykset eivät ole tämän päivän hittiaiheita, mutta kuitenkin Kristityn elämän todellisuutta. Meidän täytyy ymmärtää, että me joudumme kärsimään Kristuksen puolesta ja joudumme vainottavaksi, ja tämän lisäksi kärsimään myös omassa lihassamme.

2.Tim. 3:12 ”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.”

1 Piet 4:1-3 ”Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli — sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä … ”

Itse asiassa nämä lihassa tapahtuvat kärsimykset ovat avainasemassa hengelliselle kasvulle Kristuksessa. Miksi on näin? Koska uskoon tultuamme me elämme Pyhästä Hengestä ja elämämme on Kristuksessa.

Kol. 3:3-4 ”Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.”

Room. 8:11 ”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.”

Room. 8:13 ”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.”

Gal 5:17 ”Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.”

Liha on Henkeä vastaan ja meidän tulee oppia elämään Hänen Henkensä johdatuksessa. Raamatussa selkeästi tuodaan esiin, ettemme voi elää lihan mukaan uudessa luonnossamme, vaan meidän tulee olla alamaisia Jumalan Pyhälle Hengelle. Paavali ja Pietari tuovat kirjeissään useaan otteeseen esiin tätä lihan ja Hengen välistä taistelua. On siis ilmiselvää, että houkutus toimia lihan mukaan ei häviä uskoon tultuamme vaan sen kautta uskovaa haastetaan ja yritetään kaataa – viedä takaisin vanhaan elämään. Miksi Jumala sallii tämän?

Kaiken takana on Jumalan tahto, että me eläisimme Hänen kauttaan ja olisimme kuolleet tälle maailmalle. Paratiisissa Adam ja Eva olivat tilassa, jossa he pystyivät olemaan ja keskustelemaan Jumalan kanssa, olemaan välittömässä suhteessa Hänen kanssaan. Syntiinlankeemuksen jälkeen tuo suhde oli enää vain varjo entisestä, sillä synti tuli erottavaksi seinäksi ihmisen ja Jumalan välille.

Tämä suhde on nyt ennalleen asetettu Jeesuksen Kristuksen uhrityön kautta. Nyt me elämme uskossa Häneen ja Hengessä Hänen kauttaan. Näin yhteys Jeesuksen kautta Jumalaan on jälleen asetettu ja suhde Häneen on mahdollista jokaiselle.

1.Joh 4:9-10 ”Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus — ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”

Elääksemme kuolleena tälle maailmalle meidän tarvitsee olla kuuliaisia Jumalalle kuten Kristuskin oli – sillä meidän tulee vaeltaa samalla tavalla. Tämä on prosessi, jossa me kouluttaudumme ja kasvamme. Uskoon tullessamme elämässämme tapahtuu muutos sisäisesti, joka alkaa sen jälkeen näkyä ulospäin. Henkemme on uudistunut Kristuksessa ja me alamme oppia elämään pyhää elämää. Tässä prosessissa sielumme eheytyy ja uudistuu Kristuksen kuvan mukaisesti. Me joudumme kuolettamaan lihan(vanhan, ennen uskoon tuloa olleen luontomme) teot Hengellä oppiaksemme kuuliaisuuden joka Kristuksella oli.

Meistä jokainen kokee haasteita ja houkutuksia tehdä asioita vanhan tapamme mukaan tai lihamme himojen mukaan. Jumala on kuitenkin antanut meille auttajan, Pyhän Hengen, jonka kautta me kuoletamme vanhan luontomme ajatukset, mieliteot ja harjaannumme elämään Kristuksen mielen mukaisesti.

Tuomalla ajatuksemme ja asiat jotka meitä vaivaavat Herralle Hän antaa meille levon ja rauhan Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän täytyy luopua vanhasta ja antaa ne pois, jotta Hän voi täyttää meidän mielemme puhtailla uudistuneen mielen, Hengen mielen ajatuksilla, suunnitelmilla ja elämämme tarkoituksella.

Fil 4:6-7 ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”

Room. 12:1-2 ”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”

2.Kor 10:3-5 ”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

On tärkeää muistaa, että taistelu on Hengessä. Me emme voi taistella lihamme mieltä, vanhaa luontoa, vastaan lihassa, omavoimaisesti. Jos näin teemme se saa vain enemmän valtaa, pitkittää prosessia ja vaikeuttaa eteenpäin menoa. Lihallinen kuritus kasvattaa vain lihaa. Tiedämme sen jo urheilusta. Mutta raamattu sanoo että Hengellä kuoletamme lihan teot.

Room. 8:13 ”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.”

Elämä on vain Hengessä, Kristuksessa. Jos me tuomme ajatuksemme Hänelle, kuten edellä olevat raamatunpaikat osoittavat, ilolla, kokonaan antautuen Hänelle, Jumala varjelee meidän mielemme ja sydämemme Hänen rauhallaan. Emme nosta vastarintaa lihassa ja yritä asettaa säädöksiä elämäämme jotka eivät hyödytä kuten Kol 2:20-23 sanotaan, vaan alistumme Jumalan Hengen alaisuuteen ja tuomme asiat Kristukselle. Julistaen Hänen täytettyä työtään asioiden ylle, kiittäen mitä Hän on tehnyt.

Tämä prosessi on sama kuin mitä Jeesus joutui käymään pääsiäisenä läpi.

Luuk 24:7 ”sanoen: ’Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös’.”

Tämä prosessi on kivulias meidän lihallemme ja se vaatii kestävyyttä Hengessä. Meidän tulee antautua siihen, sillä se ei tapahdu automaattisesti kun tulemme uskoon, vaan kuten Jeesuskin antautui Isän tahtoon niin meidänkin tulee luovuttaa ajatuksemme ja sielumme maailma Hänelle. Aivan kuten Jeesus kuoli tälle maailmalle, täytyy meidänkin olla kuollut tämän maailman hengelle, lihalle – vanhalle luonnollemme.

Pietari kuvaa ensimmäisessä kirjeessään tätä prosessia seuraavasti.

1.Piet. 4:1-3 ”Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli — sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä — ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa.”

Kristuksessa elämiseen kuuluu siis kärsimystä, aivan kuten Jeesuksenkin elämään kuului. Elämämme ei kuitenkaan saa olla kärsimys orientoitunutta, että etsimme joka puolelta kärsimystä ja missä voisimme itseämme kiduttaa. Tämä on taas lihaa korostavaa kärsimystä ja itsensä korostamista.

Mutta jos otamme asenteeksemme Kristuksen mielen, joka kärsi Häntä kohtaan tulleen koetuksen lihassa eikä väistynyt tai piiloutunut edessä olevasta haasteesta, me menemme Hengen johdattamana haasteista läpi ja kasvamme hengellisesti. Kaiken tärkeimpänä on pitää yhteys Jumalaan haasteiden keskellä eikä antautua lihan vietäväksi, sillä Jumala on ainoa joka voi antaa rauhan ja vapauden asioista jotka meitä haastavat ja houkuttelevat.

Jeesus kärsi kaiken sen mitä Hänen eteensä laitettiin, sillä hän näki sen ilon mitä kärsimyksen kautta saavutettaisiin.

Hepr 12:2 ”katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella.”

Tuon kärsimyksen/koetuksen takana oli yhteys jälleen ihmisten kanssa, kuten Jumala oli sen tarkoittanut. Nyt meille tarjotaan tämän yhteyden syventymistä ja kasvamista samalla tavalla koetuksien kautta. Uskon että näin myös pääsemme näkemään laajemmin Hengessä ja kiinni yltäkylläiseen elämään Kristuksessa kuten Hän itse lupaa Joh. 10:10. Mitä enemmän vanha luontomme tavat ja houkutukset menettävät otettaan ja mielemme uudistuu, sitä enemän Kristus pääsee hallitsemaan elämämme suuntaa ja suhde Häneen voimistuu.

Aivan kuten Luuk 24:7 paikassa sanotaan, Jeesuksen piti kärsimän, ristiinnaulittavan(kuoleman) ja nousevan ylös, tulee meidänkin olla valmiita kulkemaan samaa tietä päästäksemme syvempään suhteeseen Herramme kanssa.

1.Joh 2:6 ”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.”

Tämä kaikki tiedostaen, että niin kuin Jeesuksenkin piti nouseman ylös Jumalan voimassa, niin meidänkin tulee.

1.Piet 5:6-10. ”Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja ”heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. ”

Kun siis kohtaat vastoinkäymisiä, niin käy niitä vastaan tuomalla asiat Jumalalle ja pyytämällä Häneltä viisautta asioihin, suojaamaan mielesi Kristuksessa Jeesuksessa ja kiittämään Kristuksen mielestä. Olkaamme valmiit kärsimään, jos/kun tarve on, ja ilolla käymään läpi koetuksia tietäen että Jumala on kanssamme ja Hän auttaa meitä, jotta pääsemme yhä suurempaan iloon ja elämään Hänessä.

-Wille